Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Marketingová strategie, v hlavní roli produkt a cena

 
Nyní už víte, jak si stojíte na trhu,  kde máte slabiny a v čem jste opravdu dobří. Víte na co si dát pozor a čeho můžete šikovně využít. Máte stanoveny dlouhodobé i krátkodobé marketingové cíle. Víte na jaké segmenty zákazníků se chcete dlouhodobě zaměřit. Je čas na tvorbu marketingové strategie pro specifické cílové skupiny. Jednotlivými prvky marketingového mixu definujete co prodávat, za jakou cenu a kde. Kudy se dostat k zákazníkovi a jak s ním efektivně komunikovat.


Na začátku chci  podotknout, že je vhodné a nutné pohlížet na marketingovou strategii podniku z dlouhodobého hlediska. Nemám tím na mysli období jednoho roku, na které obvykle marketingový plán sestavujete, ale horizonty dlouhodobější. Pokud sestavujete marketingový plán každoročně zcela jistě víte, že jej zcela zásadním způsobem neměníte. Řekla bych, že spíše provádíte audit a následný tuning. Zásadním způsobem měnit podobu marketingového plánu a tím i návrh marketingové strategie není vhodné. Zákazníky tím můžete dezorientovat. Mírné úpravy jsou nutné a zpravidla se jim nevyhnete. Přece jenom  marketingový plán je dynamický nástroj plánování. A pokud opravdu monitorujete své marketingové snahy, vždy je nutné něco upravit, vypustit, doladit. 

Když to přirovnám k ženskému zkrášlování. (nějak mě kromě faceliftu automobilu nenapadl jiný příměr). Je dobré zkusit jinou rtěnku, stíny, poupravit obočí, chodit k holiči, když to prostě není ono, ale radikální plastika obličeje prováděná každoročně by mohla vaše okolí spíše zmást, zda jste to vy nebo někdo jiný.


Marketingová strategie firmy ve 4P (čtyři, pět až x "P")

Na tomto místě opravdu jenom stručně o marketingovém mixu. Obecných definic o marketingovém mixu včetně jeho prvků naleznete na internetu spousty. Tak tedy spíše informace, které já osobně považuji za využitelné a které je dobré znát při tvorbě marketingových plánů.

Marketingový mix spolu s poctivě provedenou segmentací  a výběrem cílových trhů tvoří jádro marketingové strategie firmy. Od této chvíle se už jedná o praktickou složku marketingu.

Marketingový mix je tvořen čtyřmi a více prvky, které se vzájemně ovlivňují a úkolem všem firem je najít jejich optimální nastavení vůči vybraným cílovým skupinám.


Základní prvky marketingové strategie

Základní prvky jsou čtyři, ale jejich výčet tím zdaleka nekončí. Každá oblast podnikání je specifická a má svoje požadavky. Odlišné „P“ využije výrobce pneumatik, jiné prodejce kosmetiky a jiné vzdělávací instituce. Proto se „P“ vyvíjí a věřím, že jim určitě nebude konec. Proto nechávám na každém marketérovi jaká „P“ do svého marketingového mixu zařadí nebo si vystačí se čtyřmi základními.  

Níže uvádím čtyři základní „P“ a jejich rozšiřující varianty. Nutno podotknout, že koncepce těchto „P“ pohlíží na trh z hlediska prodávajícího. Proto uvádím rovněž variantu, která k těmto základním prvkům přistupuje z hlediska kupujícího, tzn. 4C. Z vlastní zkušenosti musím říct, že pokud se podíváte na všechny prvky z obou  úhlů pohledu, dojdete k lepším závěrům  a ubráníte se později nepříjemným překvapením.

4P (z pohledu prodávajícího)

 1. Produkt (product)
 2. Cena (price)
 3. Distribuce (place)
 4. Marketingová komunikace (promotion)
 5. Lidé (people)
 6. Balíky služeb (packaging)
 7. Tvorba programů (programming)
 8. Spolupráce (partnership)
 9. Politická moc (political power)
 10. Formování veřejného mínění (public opinion formation)
 11. Prezentace (presentation)
 12. Proces (process)
 13. Osobnosti (personalities)
 14. Pedagogické přístupy (proces pedagogical approaches)

4C (z pohledu kupujícího)

 1. Hodnota z hlediska zákazníka (costumer  value)
 2. Náklady pro zákazníka (cost to the castumer)
 3. Pohodlí (konvenience)
 4. Komunikace (communication

Produkt

Produktem zde myslím předměty, služby, osoby, místa, myšlenky, zkušenosti. Prostě vše, co může být směněno a uspokojí přání a potřeby vašich zákazníků.

Je faktem, že pro marketéra není až tak důležitá fyzická podstata produktu, ale spíše jak „to“ vyřeší zákazníkova přání a potřeby. Tomuto se říká jádro produktu a tvoří první vrstvu produktu.  Druhá vrstva produktu tvoří skutečnou podstatu produktu a třetí vrstva tvoří rozšířený výrobek. Konkurenční boj se odehrává především na úrovni druhé a třetí vrstvy, které představují hlavní jádro vlivu na zákazníky.

Vybrané a základní oblasti produktové politiky 

1. Definujte první vrstvu a to  užitek pro vašeho zákazníka. Jakou potřebu či přání zákazníka uspokojujete? (automobilky vyrábějí auta, ale uspokojují potřebu dostat se z bodu A do bodu B nebo také podpořit pocit moci atp.) 

3. Definujte vlastnosti produktu  (obsah, postup zpracování/ postup realizace, možná vyhotovení, kvalita, právní ochrana, autorská práva…atp.)

5. Zamyslete se nad dalšími doplňkovými výhodami, které můžete k produktu poskytnout.  Jaké dodatečné užitky můžete zákazníkům nabídnout? (záruky, garance, instalace, poradenství, dodatečné služby, lepší platební podmínky….?)
 
2. Zamyslete se nad tím, jaké minimum zákazník od vašeho produktu očekává? (např. aby automobil jezdil bezporuchově, 3 roky záruky, k dispozici kvalitní servis atp.)


 
4. Rozhodněte se pro jednoznačnou značku, styl, image. Jaký je název, obal, tvar, barvy, návody, popis užití, atp…?

 
6. Naučte celou firmu vidět produkt očima zákazníka. Uvědomte si, že každé oddělení spatřuje výhodu produktu v něčem jiném. To je v pořádku. Nicméně je dobré vědět, proč jej chce váš zákazník.  

Cena

Rozhodování o ceně je důležitým faktorem a přímo ovlivňuje poptávku po produktech.

Při jakékoli metodě tvorby ceny mějte na paměti, že vašim cílem je maximalizace zisku. Na základě této informace volte konečnou metodu stanovení ceny.  Pokud žádná z metod neslibuje dostatečný zisk, je dobré se zamyslet nad:

 • Zvolenou strategií tržních segmentů (zda jste opravdu zvolili správné cílové skupiny)
 • Nad produktem a distribucí, dvěma prvky marketingové strategie, které úzce souvisí se stanovením ceny. (je možnost inovací, jaká je kvalita, optimalizace nákladů)
 • Nad dosavadní marketingovou komunikací. (je možné, že neprovádíte dostatečně odlišnou, systematickou a dlouhodobě konzistentní marketingovou komunikaci.)

Základní faktory tvorby a volby cenové politiky

1. Struktura nákladů – stanovte strukturu a výši všech nákladů (provozní náklady, sklad, výroba, prodej, distribuce, marketing, ...)

 
3. Charakter trhu – na jakém trhu se pohybujete z hlediska konkurence a vládních zásahů. (existuje několik málo hráčů na trhu nebo dokonce jeden, který určuje, existuje mnoho prodávajících , jež prodávají stejný produkt a odlišují se provedením a dodatečnými službami, podnikáte na otevřeném trhu či uzavřeném trhu, zde může docházet k určitě regulaci cen ze strany státu)
5. Konkurenční ceny – sledujte v jakých cenách se pohybuje konkurence, co vše je v ceně obsaženo, jaké poskytuje slevy a další cenové redukce. Rozhodněte se, zda zvolíte cenovou konkurenci, kdy budete útočit cenou. Nebo, zda se přikloníte k necenovému boji,  při kterém vsadíte na odlišnosti. Pozn.: cenová konkurence velmi často vede k cenovým válkám.
 
 
 
 
 
 
7. Slevy a speciální nabídka - kromě „standardní“ prodejní ceny definujte i další složky cenotvorby jako jsou různé cenové redukce. (množstevní slevy, výprodej, zaváděcí ceny, diskontní ceny, za platbu předem atp.) Používejte je střídmě, tak, aby se z nich nestaly vaše standardní ceny, což předpokládám nechcete.
 
 
2. Definujte cíle cenové politiky – jaké cíle sledujete? (návratnost investice, dosažení určitého podílu na trhu, dosažení určitého objemu tržeb, získání nových zákazníků, udržení těch stávajících)
 
 
4. Charakter poptávky – jaké je očekávání cen ze strany zákazníků? (jak reagují na změny cen, jsou citliví na cenu nebo se zaměřují na kvalitu, rychlost, personál…) Jaký je charakter poptávky?
 
 
 
6. Vyberte metodu tvorby cen – zmíním zde pouze tři nejčastější metody tvorby cen: a) Nákladově orientovaná cena – vymezte všechny náklady spojené s výrobou jednoho produktu a k této ceně připočtěte zisk, marži, kterou požadujete. Tato metoda je dobrá pro velkovýrobce, které mohou tlačit výrobní náklady dolů díky vysokému množství produktů, b) Hodnotová strategie – stanovte cenu produktu dle vnímání hodnoty zákazníkem.  Odhadněte prodeje. Odečtěte náklady, spočítejte zisk a následně upravte konečnou cenu. c) Konkurenčně orientované stanovení ceny – řiďte se cenami konkurence. Stanovte cenu na  nižší, stejná, vyšší úrovni. Nezapomeňte, že při této tvorbě cen nezohledňujete ani vaše náklady ani poptávku na trhu. 
 
8. Platební a dodací podmínky - nezapomeňte na stanovení dodacích a platebních podmínek jako jsou způsoby platby, lhůty splatnosti, možnosti záloh, splátek atp.

 


 Shrnutí

 • Marketingový mix spolu s výběrem cílového trhu tvoří základ marketingové strategie.
 • Marketingovou strategii firmy stejně jako marketingový plán upravujte, modifikujte, nicméně není dobré jej každým rokem zcela zásadně změnit - zmatete své zákazníky.
 • Metoda 4P - je brána z pohledu prodávajícícho, metoda 4C - je brána z pohledu kupujícího. Oba pohledy vám zajistí dostatek informací pro rozhodování.


Při volbě produktové politiky nezapomeňte:
 • Definovat užitek pro zákazníka
 • Definovat minimum, jež očekává zákazník
 • Definovat vlastnosti produktu
 • Definovat jednoznačnou značku a styl
 • Zamyslet se na doplňkovými výhodami pro zákazníka
 • Učit se dívat na produkt očima zákazníka


Při výběru metody stanovení ceny se zaměřte na:
 • Strukturu nákladů
 • Definici cílů cenové politiky
 • Charakter trhu a poptávky
 • Konkurenční ceny
 • Definici jednoznačné metody tvorby cen
 • Slevy a speciální cenové redukce
 • Platební a dodací podmínky

 

Další články k marketingové strategii

 
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: