Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Marketingový plán jako nástroj komunikace se zákazníky

Co to je marketingový plán?

Marketingový plán koordinuje veškeré marketingové činnosti ve společnosti. S přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy, definujete nejlepší možný koktej nástrojů marketingové komunikace se zákazníky. Marketingový plán sestavujete zpravidla na jeden rok, ale z vlastní  zkušenosti doporučuji dělat marketingové plány ne delší než půl roku. Při delším období se stejně nevyhnete jeho úpravám na základě dosažených výsledků. Tzn., že ač se jedná o plán není to v žádném případě statický dokument, ale dynamický nástroj marketingového plánování, který je upravován dle dosavadních efektů komunikace. 


Vytvořte si strukturu marketingového plánu?

Nadefinujte si následující strukturu marketingového plánu:

Celkové shrnutí – připravte si prostor pro  představení firmy a předmětu podnikání, hlavního cíle a strategie, charakteristiku firmy, předmět podnikání, hlavní a dílčí činnosti podnikání, historii a současnost podniku, organizační strukturu, podnikové cíle a strategie na dané období, účel sestavení marketingového plánu atp. Jedná se o úvod, který slouží  vrcholovému managementu pro snadnou orientaci v hlavní problematice. Proto s místem šetřete.
více o celkovém shrnutí

Marketingová analýza současné situace firmy – nadefinujte čtyři části analýzy  a to:  analýzu vnějšího makroprostředí, analýzu vnějšího mikroprostředí, analýzu vnitřního prostředí a matici SWOT, kterou získaná data porovnáte.
více o analýze současné situace makroprostředí
více o analýze současné situace mikroprostředí
více o analýze vnitřního prostředí firmy
SWOT analýza

Marketingové cíle - místo, kde specifikujte dlouhodobé i dílčí marketingové cíle, jichž má být dosaženo za stanovené období. 
více o formulaci marketingových cílů

Marketingová strategie – zde se připravte na tabulky, ve kterých definujete cílové trhy, na které bude cílit marketingovou komunikaci. Jedna obsahuje segmentnaci, druhá targeting a poslední positioning. Poté formulujete marketingovou strategii. 
více o formulaci marketingové strategie

Marketingový mix – začínáte tvořit! Připravte části pro formulaci produktu, ceny a distribuce a hlavní prostor ponechte pro komunikační mix. 
více o marketingovém mixu (produkt a cena)
více o marketingovém mixu (distribuce)
více o marketingovém mixu (promotion, komunikační mix)

Akční program - obsahuje rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit, termínů, úkolů a odpovědnosti. Ve většině případů se v tomto místě odkazuji na samostatný dokument v Excelu. Připravte si tedy pouze vysvětlení, o co v této kapitole jde a odkažte se na přílohu Akční plán. 
více o sestavení akčního programu

Rozpočet – zde si ponechte místo pro souhrn finančních zdrojů potřebných k realizaci marketingové strategie. Na detailní rozpočet odkazujte do přílohy Rozpočet.
více o sestavení rozpočtu

Monitoring a hodnocení – nastavení systému měření a kontroly.
více o monitoringu a hodnocení
 

Pokud potřebujete argumentovat - Proč marketingový plán?

Možná použijete některé z těchto argumentů:
 • Poznáme slabé a silné stránek své firmy, produktů a konkurence.
 • Prozkoumáme stávající, ale zjistíte případně i další trhy, kde můžete uspět.
 • Dostaneme se zákazníkům na kobylku. Poznáme jejich přání, potřeby, očekávání ..
 • Specifikujeme rentabilní trhy a produkty, které budete cíleně podporovat.  Nerentabilní a kapitálově náročné produkty naopak postupně stáhneme z prodeje.
 • Specifikujeme marketingové cíle na dané období, tzn. že marketingové aktivity a investice do nich dostanu nový rozměr, smysl  a měřitelnost!
 • Namixujeme koktejl nástrojů marketingové komunikace přesně na míru jednotlivých zákaznickým skupinám. Naše počínání bude smysluplné, účelné, monitorovatelné a vedoucí k dosažení stanovených cílů. Tento argument bych osobně dala na první místo, nicméně vím, že v současné době všichni slyší pouze na úspory a hmatatelné výsledky. Ale toto je  hlavní cíl vašeho snažení. 
 • Optimálně alokujeme zdroje na efektivní nástroje marketingové komunikace
 • A hlavně! Naše počínání bude mít smysl, v dlouhodobém horizontu výsledky a bude nás všechny bavit! (toto je ale jen pro osvícené šéfy, kteří si uvědomují alespoň základní roli marketingu ve firmě :-))


Kde získat potřebné informace k sestavení marketingového plánu?

V podstatě budete pracovat se dvěma druhy zdrojů informací:

Sekundární zdroje dat - většinou jsou získávány k jinému účely, ale vy jej využijete pro marketingové účely. Můžou to být jednak interní informace (finanční, technologické, obchodní, personální, informace o zákaznicích, odběratelích, dodavatelích). Vše je odvislé od "pořádku" těchto dat ve firmě. Poté určitě zabrousíte mimo firmu - do statistických přehledů, volně přístupných výzkumů, právních předpisů... A rovněž také do dalších volně přístupných informací, které kolují internetem

Primární zdroje dat - tyto jsou buď neveřejné, ale je možno je zakoupit, nebo nejsou dostupné vůbec, protože jsou velmi specifické a nikdo daný problém neřešil a když ano, ponechává si výstupy pro vlastní potřeby. Úkolem tedy bude získat zcela nově data, přímo k řešenému problému

Kolik stojí zpracování marketingového plánu externí firmou?

​Pokud se rozhodnete zadat zpracování marketingového plánu externímu dodavateli, počítejte s širokým cenovým rozpětím od tisíců po desetitisíce korun. Odráží se v něm zejména kvalita zpracování a rozsah služeb. 

Někdo nabízí sestavení marketingového plánu, jehož celý obsah se vejde na jednu A4. Druhý zase velmi podrobný, včetně podrobných výzkumů a analýz, který za jeden den nepročtete. Já osobně si myslím, že je dobré se na situaci podívat rovněž i selským rozumem a poté stanovit rozsah marketingového plánu v rozumné míře. Ne vždy nutně potřebujete  analýzy všeho možného, protože vám to stejně nic nového nepřinese.

Doba vyhotovení marketingového plánu se pohybuje v řádu týdnů a je závislý od rozsahu a rovněž od ochoty vedení či zástupců společnosti komunikovat s externím dodavatelem.
 

 Shrnutí

Marketingový plán - struktura:
 • Celkové shrnutí situace
 • Analýza současného stavu firmy
 • Marketingové cíle
 • Marketingové strategie
 • Marketingový mix
 • Akční program
 • Rozpočet a hodnocení
 
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: