Marketingový restart malých a středních firem
CHCI NÁVODY DO E-MAILU
OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Marketingový plán jako nástroj komunikace se zákazníky

Co to je marketingový plán?

Marketingový plán koordinuje veškeré marketingové činnosti ve společnosti. S přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy, definujete nejlepší možný koktej nástrojů marketingové komunikace se zákazníky. Marketingový plán sestavujete zpravidla na jeden rok, ale z vlastní  zkušenosti doporučuji dělat marketingové plány ne delší než půl roku. Při delším období se stejně nevyhnete jeho úpravám na základě dosažených výsledků. Tzn., že ač se jedná o plán není to v žádném případě statický dokument, ale dynamický nástroj marketingového plánování, který je upravován dle dosavadních efektů komunikace. 


Vytvořte si strukturu marketingového plánu?

Nadefinujte si následující strukturu marketingového plánu:

Celkové shrnutí – připravte si prostor pro  představení firmy a předmětu podnikání, hlavního cíle a strategie, charakteristiku firmy, předmět podnikání, hlavní a dílčí činnosti podnikání, historii a současnost podniku, organizační strukturu, podnikové cíle a strategie na dané období, účel sestavení marketingového plánu atp. Jedná se o úvod, který slouží  vrcholovému managementu pro snadnou orientaci v hlavní problematice. Proto s místem šetřete.
více o celkovém shrnutí

Marketingová analýza současné situace firmy – nadefinujte čtyři části analýzy  a to:  analýzu vnějšího makroprostředí, analýzu vnějšího mikroprostředí, analýzu vnitřního prostředí a matici SWOT, kterou získaná data porovnáte.
více o analýze současné situace makroprostředí
více o analýze současné situace mikroprostředí
více o analýze vnitřního prostředí firmy
SWOT analýza

Marketingové cíle - místo, kde specifikujte dlouhodobé i dílčí marketingové cíle, jichž má být dosaženo za stanovené období. 
více o formulaci marketingových cílů

Marketingová strategie – zde se připravte na tabulky, ve kterých definujete cílové trhy, na které bude cílit marketingovou komunikaci. Jedna obsahuje segmentnaci, druhá targeting a poslední positioning. Poté formulujete marketingovou strategii. 
více o formulaci marketingové strategie

Marketingový mix – začínáte tvořit! Připravte části pro formulaci produktu, ceny a distribuce a hlavní prostor ponechte pro komunikační mix. 
více o marketingovém mixu (produkt a cena)
více o marketingovém mixu (distribuce)
více o marketingovém mixu (promotion, komunikační mix)

Akční program - obsahuje rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit, termínů, úkolů a odpovědnosti. Ve většině případů se v tomto místě odkazuji na samostatný dokument v Excelu. Připravte si tedy pouze vysvětlení, o co v této kapitole jde a odkažte se na přílohu Akční plán. 
více o sestavení akčního programu

Rozpočet – zde si ponechte místo pro souhrn finančních zdrojů potřebných k realizaci marketingové strategie. Na detailní rozpočet odkazujte do přílohy Rozpočet.
více o sestavení rozpočtu

Monitoring a hodnocení – nastavení systému měření a kontroly.
více o monitoringu a hodnocení
 

Pokud potřebujete argumentovat - Proč marketingový plán?

Možná použijete některé z těchto argumentů:
 • Poznáme slabé a silné stránek své firmy, produktů a konkurence.
 • Prozkoumáme stávající, ale zjistíte případně i další trhy, kde můžete uspět.
 • Dostaneme se zákazníkům na kobylku. Poznáme jejich přání, potřeby, očekávání ..
 • Specifikujeme rentabilní trhy a produkty, které budete cíleně podporovat.  Nerentabilní a kapitálově náročné produkty naopak postupně stáhneme z prodeje.
 • Specifikujeme marketingové cíle na dané období, tzn. že marketingové aktivity a investice do nich dostanu nový rozměr, smysl  a měřitelnost!
 • Namixujeme koktejl nástrojů marketingové komunikace přesně na míru jednotlivých zákaznickým skupinám. Naše počínání bude smysluplné, účelné, monitorovatelné a vedoucí k dosažení stanovených cílů. Tento argument bych osobně dala na první místo, nicméně vím, že v současné době všichni slyší pouze na úspory a hmatatelné výsledky. Ale toto je  hlavní cíl vašeho snažení. 
 • Optimálně alokujeme zdroje na efektivní nástroje marketingové komunikace
 • A hlavně! Naše počínání bude mít smysl, v dlouhodobém horizontu výsledky a bude nás všechny bavit! (toto je ale jen pro osvícené šéfy, kteří si uvědomují alespoň základní roli marketingu ve firmě :-))


Kde získat potřebné informace k sestavení marketingového plánu?

V podstatě budete pracovat se dvěma druhy zdrojů informací:

Sekundární zdroje dat - většinou jsou získávány k jinému účely, ale vy jej využijete pro marketingové účely. Můžou to být jednak interní informace (finanční, technologické, obchodní, personální, informace o zákaznicích, odběratelích, dodavatelích). Vše je odvislé od "pořádku" těchto dat ve firmě. Poté určitě zabrousíte mimo firmu - do statistických přehledů, volně přístupných výzkumů, právních předpisů... A rovněž také do dalších volně přístupných informací, které kolují internetem

Primární zdroje dat - tyto jsou buď neveřejné, ale je možno je zakoupit, nebo nejsou dostupné vůbec, protože jsou velmi specifické a nikdo daný problém neřešil a když ano, ponechává si výstupy pro vlastní potřeby. Úkolem tedy bude získat zcela nově data, přímo k řešenému problému

Kolik stojí zpracování marketingového plánu externí firmou?

​Pokud se rozhodnete zadat zpracování marketingového plánu externímu dodavateli, počítejte s širokým cenovým rozpětím od tisíců po desetitisíce korun. Odráží se v něm zejména kvalita zpracování a rozsah služeb. 

Někdo nabízí sestavení marketingového plánu, jehož celý obsah se vejde na jednu A4. Druhý zase velmi podrobný, včetně podrobných výzkumů a analýz, který za jeden den nepročtete. Já osobně si myslím, že je dobré se na situaci podívat rovněž i selským rozumem a poté stanovit rozsah marketingového plánu v rozumné míře. Ne vždy nutně potřebujete  analýzy všeho možného, protože vám to stejně nic nového nepřinese.

Doba vyhotovení marketingového plánu se pohybuje v řádu týdnů a je závislý od rozsahu a rovněž od ochoty vedení či zástupců společnosti komunikovat s externím dodavatelem.
 

 Shrnutí

Marketingový plán - struktura:
 • Celkové shrnutí situace
 • Analýza současného stavu firmy
 • Marketingové cíle
 • Marketingové strategie
 • Marketingový mix
 • Akční program
 • Rozpočet a hodnocení
 
Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy
21. 11. 2017, SEO
Jako SEO-Ariadna proveďte návštěvníky svého webu zlatou nití odkazů, pomozte jim přehlednými url a strukturovanými obsahy. Vyhledávači přátelsky nasaďte brýle k přečtení vložených obrázků a odměnou vám budiž obří návštěvnost vašich stránek.
Struktura, věk a rychlost načítání stránek
7. 11. 2017, SEO
Staňte se autoritou mezi weby ve svém oboru! Optimalizace pro vyhledávače? Podívejte se, jak neztratit návštěvníka v labyrintu stránek vašeho webu. A zaměříme se na poznání, koho považuje za autoritu vyhledávač.
Onpage faktory, epizoda druhá - Titulek a description
25. 10. 2017, SEO
Meta data jsou dalším sexy online faktorem, které vyhledávače berou v potaz při umísťování vaší stránky ve vyhledávání. Ne, nejste slepí - v textu je neuvidíte, zato je najdete ve zdrojovém kódu stránky.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: