Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Segmentace trhu, targeting, positioning

Segmentace trhu = rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků. Segmentace trhu by mělo být to první, co uděláte, když plánujete podnikatelské aktivity v jakékoliv oblasti. Je dobré vědět komu prodáváte a co daná skupina zákazníků vlastně požaduje. Poté samozřejmě bude i vaše marketingová komunikace cílenější a bude mít vyšší účinnost, uspokojíte potřeby zákazníka, nikoliv vaše. Ušetříte si spoustu práce, energie a nakonec i finančních prostředků v procesu tápání "pokus-omyl".

Segmentace trhu není od věci

Pokud jsem někoho nepřesvědčila o tom, že segmentace je dobré dělat vždy, tak ještě přidám pár praktických záležitostí, kde segmentaci trhu hojně využijete: 
 • Při plánování reklamy a podpory prodje (místo, čas, obsah, frekvence).
 • Pro tvorbu obsahu (obchodní texty, corporátní identita, letáky…).
 • Pro public relation (o co se kdo zajímá, a kde to hledá).
 • Pro obchodníky (koho, kdy a jak oslovovat).
 • A další nástroje komunikačního mixu.
 • Pro rozhodnutí o distribuci (online, kamenné prodejny, zprostředkovatel….).
 • Pro rozhodování o ceně (je to skupina citlivá na cenu, na co reaguje…).
 • Při výběru portfolia výrobků a služeb (hlavní, dodatečné…).Segmentace, targeting, positioning

Co vás tedy čeká a nemine:

Segmentace trhu

 = rozdělení trhu na ucelené skupiny zákazníků  a jejich popis

Targeting (zacílení)

=  ohodnocení jednotlivých segmentů a výběr těch nejlukrativnějších

Positioning (umisťování)

= "usazení" vaší značky, firmy v myslích spotřebitelů
 


Segmentace trhu – identifikujte  a popisujte

1. Rozdělte trh, na kterém působíte na homogenní celky. Můžete použít např. následující úhly pohledu:
 
Dle geografických faktorů (světadíly, regiony, města, podnebí, pásma…).

Dle demografických faktorů
(pohlaví, věk, velikost rodiny, náboženství, vzdělání, příjmy, generace, společenská třída…).

Dle nákupního chování (pravidelná, nepravidelný, bývalý zákazník, loajální, neloajální, dle toho jak užívají produkt, k jakým účelům…).

Dle psychografických faktorů (životní styl, názory, zájmy, osobnost uživatelů…).

Dle zaměření (konečný spotřebitel – B2C, firemní zákazník – B2B, vláda B2G….).

Dle velikosti firmy (malá, střední, velká, dle počtu zaměstnanců…).

Dle právní formy (živnostníci, neziskové organizace, státní organizace, obchodní firmy…).

Dle velikosti objednávek.


Dle ziskovosti .

Atp.

2.  Nezapomeňte na to, že každá ze skupin by měla:

Být dostatečně odlišná, mít své specifické potřeby (měla by se dostatečně odlišovat od dalších skupin).

Být dostupná  pro cílenou marketingovou komunikaci.

Být dostatečně velká, aby se investice do komunikace mohla vrátit.

Být hodnotitelná, tzn. je nutné, aby ji šlo měřit a pozorovat.

Být zisková.

Byste být konkurenceschopní, pokud ji chcete obsluhovat.

3. Nyní jste schopni vytvořit homogenní celky zákazníků, které by se neměly překrývat a které můžete dostatečně  popsat:

Segment
 
Segment 1
Segment 2
Popis, potřeby a očekávání
Počet zákazníků v segmentu 
Objem zakázek v Kč/rok/zákazník
Tržby v segmentu (počet zákazníků * objem zakázek/zákazník)
Výše marže v %
 
 

Targeting – výběr atraktivních segmentů trhu

Cílem targetingu je vybrat  takové segmenty trhu, které jsou pro vaše podnikání nejatraktivnější a na které zaměříte své snažení. Zkuste se zaměřit max. na 3 – 4 segmenty trhu. Větší počet by rozmělnil vaše snažení a nevěnovali byste se pořádně ani jednomu z nich.

1. Nyní se vraťte k předcházející tabulce a každému segmentu přiřaďte hodnotu v rozpětí  1 – 5 (1 – nejlepší možná varianta, 5 nejhorší možná varianta)  v následujících oblastech:
 

 • Zkušenosti s danou cílovou skupinou zákazníků
 • Konkurence
 • Priorita
 • Zdroje potřebné na obsluhu segmentu (know how, lidé, finance)


 • Soulad s firemními cíli
 • Náklady na marketingovou komunikaci/obchod
 • Doplňte hlediska, která jsou důležitá
 
 
2. Proveďte celkové hodnocení. Sečtěte všechny hodnoty u každého z segmentů a s přihlédnutím k údajům ze segmentace (počet zákazníků,  tržby, zisk…), vytvořte pořadí daných segmentů.

3. Nyní vyberte maximálně 3 - 4 segmenty, na které soustředíte veškerou svoji aktivitu.

U targetingu musím ještě  zmínit  výběr možné strategie obsluhy trhu.

 • Je možné, že se zaměříte pouze na jeden segment trhu a budete mu nabízet jeden produkt. Budete vysoce kvalifikovanými experty na daný produkt a segment, ale musíte počítat s tím, že sázíte vše na jednu jedinou kartu.
 • Je možné se zaměřit na jeden segment s cílem prodeje různých produktů.
 • Můžete vybrat několik segmentů a každému z nich ušít na míru produkt či služby. Každý segment bude mít svůj marketingový mix. Výhodou je to, že pokles v jednom segmentu může být vyvážen ziskovostí v segmentu dalším.
 • Můžete nabízet jeden produkt více segmentům. Ke každému pravděpodobně bude promlouvat jinými komunikačními nástroji.
 • Můžete rovněž vytvářet speciální produkty a služby pro jednotlivé zákazníky, na míru.


Vše závisí na povaze produktu či služby, kterou nabízíte. Pokud jste výrobcem zubní pasty, pravděpodobně nebudete vytvářet speciální produkty pro každého zákazníka zvlášť, ale využijete buď plné pokrytí trhu nebo segmentaci např. na pasty pro děti, pasty pro dospělé, pasty pro zubní náhrady apod.


Stejně tak, jste-li módní návrhářka nebudete stejné šaty, které jste ušila pro paní Vomáčkovou, která má míry manekýny, nutit všem ženám. Vždy budete muset přistupovat ke každému klientovi individuálně.


 

Positioning – usazení v mysli spotřebitele

Máte  přesnou představu, kdo jsou vaši zákazníky. Definovali jste přesně jejich popis, stanovili pořadí priorit  a nyní si uvědomte, jak směrem k nim chcete vystupovat. Jak chcete, aby o vás konkrétní cílová skupina smýšlela, s čím si vás má spojovat?

1.  Definujte, čím se odlišujete od konkurence. V čem je vaše nabídka jedinečná?

U každé odlišnosti se zamyslete a ohodnoťte, zda jak je zajímavá a potřebná pro vaše zákazníky a jak se odlišujete od konkurence (můžete znovu využít hodnocení  v rozpětí  1 – 5 (1 – nejvíce, super, hodně – 5 málo, vůbec, nejméně…) 

2. Srovnejte s očekáváním a potřebami zákazníků jednotlivých segmentů trhu, které jste definovali v prvním kroku segmentace

3. Definujte, jak chcete vůči zákazníkům jednotlivých segmentů vystupovat, jaké místo v jejich myslích chcete zaujímat.

 
Být prodejcem okrasných dřevin x Být expertem na venkovní zahrady a zajišťovat full servis od návrhu po předání klíčů
Být výrobcem svítidel x Dodavatel komplexního světelného řešení pro xy
Získávat zaměstnance x Poradenská agentura při získávání a hodnocení zaměstnanců
atd.
 
 

Shrnutí

Segmentace = rozdělení trhu na ucelené skupiny zákazníků  a jejich popis
Targeting =  ohodnocení jednotlivých segmentů a výběr těch nejlukrativnějších
Positioning = "usazení" vaší značky, firmy v myslích spotřebitelů

Segmentace
1. Rozdělte trh, na kterém působíte na homogenní celky. 
2.  Dodržujte pravidla správné segmentace.
3. Vytvořte homogenní celky zákazníků, které se nebudou překrývat.

Targeting
1. Přiřaďte hodnoty jednotlivým segmentům.
2.  Vytvořte konečné pořadí segmentů.
3. Vyberte nejatraktivnější segmenty, kterým se budete věnovat.

Positioning
1. Definujte odlišnosti od konkurence.
2. Srovnejte s očekáváním zákazníků.
3. Definujte své místo v myslích spotřebitelů.

 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 28. 4. 2014
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: