Marketingový restart malých a středních firem
CHCI NÁVODY DO E-MAILU
OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Příležitost nebo hrozba? SWOT analýza.

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část. Nyní je čas na porovnání získaných dat, čímž vygenerujete možné strategie a poté vyberete tu optimální.

Na porovnávání dat zvolte SWOT analýzu, která je základní, ale komplexní metodou, jež hodnotí silné a slabé stránky firmy (využijete informace z analýzy vnitřního prostředí) a rovněž příležitosti a hrozby okolí (informace nasbírané z analýzy makroprostředí a mikroprostředí).

SWOT analýza je nejrozšířenější pro její jednoduchost. Nicméně se uvádí, že její přínos pro tvorbu strategických dokumentů není nikterak závratný.  A to zejména proto, že je velmi subjektivní. Nicméně já ji používám ráda, protože dokáže sumarizovat výsledky z vícero analýz dohromady a navíc je použitelná na jakýkoliv „problém“.  A rovněž se domnívám, že ostatní kvantifikované analýzy jsou pro většinu  malých a středních podnikatelů zčásti nedostupné. A to jak tvorba, tak i interpretace dat. Navíc žádná z nich nenahlíží na situaci komplexně, jako je tomu u  SWOT. Více o kvantitativních metodách zjistíte v závěru návodu

Co znamená SWOT

Vnitřní prostředí firmy
 
 
 
Vnější prostředí firmy
S = Strenghts (silné stránky)
 
O = Oportunities (příležitosti)
W = Weaknesses (slabé stránky)
 
T = Threats (hrozby)
 
SWOT analýza, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Zdroj: http://www.filosofie-uspechu.cz/analyza-swot-priklady/swot_analyza/


Vyberte položky analýzy

Analýza SWOT se vlastně skládá ze dvou analýz. Analýzou SW hodnotíte slabé a silné stránky firmy. Analýzou OT hodnotíte příležitosti a hrozby okolí.

Vnitřní prostředí
Při posuzování silných a slabých stránek čerpejte z informací zjištěné analýzou vnitřního prostředí firmy. (fyzické, personální, nehmotné a finanční faktory, jednotlivé nástroje marketingového mixu – produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace)

S = strenghts (silné stránky)

Zde si zaznamenávejte vše, s čím jste vy i zákazníci spokojeni.

W = weaknesses (slabé stránky)

Zde poznamenejte, jaké věci neděláte dobře a ve kterých je konkurence lepší.

 

Vnější prostředí


Při posuzování příležitostí a hrozeb okolí čerpejte z dat zjištěných analýzou makroprostředí (faktory ekonomické, právní a politické, technologické, kulturní  a sociální, demografické) a mikroprostředí (trh, zákazníci, konkurence, dodavatelé, odběratelé, veřejnost).

O = oportunities (příležitosti)

Zde zaznamenávejte ty skutečnosti z okolního prostředí, které mohou firmě přinést úspěch (větší poptávku, lépe uspokojit zákazníky, zlepšit povědomí…).

T = threats (hrozby)

Zde se zaměřte na okolnosti z vnějšího prostředí, které mohou firmu či zákazníky poškodit.

 
 

Stanovnte hodnotu a váhu položek

  • Jednotlivým položkám analýzy přiřaďte hodnoty od 1 – 5. Hodnota 5 znamená největší spokojenost a  hodnota 1 nejmenší spokojenost. 
  • Pokročilejší z vás mohou ještě přidat  hodnocení každé položky v rámci daného kvadrantu. Přiřaďte tedy každé položce váhu důležitosti v daném kvadrantu. Já ji stanovuji v % a součet všech položek musí dát vždy 100%.
  • Nyní vyhodnoťte jednotlivé položky všech kvadrantů. 
  • Vyberte silné stránky, se kterými jste nejvíce spokojeni  a kterým přisuzujete v rámci daného kvadrantu nejvyšší váhu.
  • Vyberte slabé stránky, se kterými jste nejvíce nespokojeni a kterým přisuzujte nejvyšší váhu.
  • Totéž udělejte z příležitostmi a hrozbami.

 

Definujte strategii

Nejhorší je za vámi. Nyní vyhodnoťte, které kvadranty si zasluhují nejvíce pozornosti. Vyberte ty, které mají největší potenciál a rozhodněte se pro jednu z následujících strategií.  Nezapomeňte, že SWOT analýza je subjektivní! Jedno správné rozhodnutí neexistuje. Berte v potaz všechny faktory včetně názoru ostatních kolegů či managementu.

SWOT analýza, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Zdroj: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/SWOT_anal%C3%BDza


Typy strategií

SO (maxi-maxi) strategie 
Snaží se využít, co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala nastalé příležitosti.
 
 

 
ST (maxi-mini) strategie 
Využívá silných stránek k eliminaci hrozeb.
 
 
WO (mini-maxi) strategie 
Zaměřuje se na překonání slabých stránek tak, aby bylo možno využít nastalé příležitosti.
 

 
WT (mini-mini) strategie 
Řeší nepříznivé dopady a zaměřuje se na minimalizaci negativních efektů.
 
 

 

Zkuste si to

Firma KVĚTINKA je malé květinářství v centru městečka Malá Lhotka. Na základě zjištěných informací z analýzy makroprostředí (ekonomické, politické, právní, sociální a demografické faktory), mikroprostředí (zákazníci, konkurence, dodavatelé, veřejnost) a z analýzy vnitřního prostředí (fyzické, personální, finanční faktory a marketingový mix) majitelka KVĚTINKY porovnává a hodnotí důležitost získaných dat. Postupuje následovně:


1. Výběr položek analýzy
2. Hodnocení položek
3. Rozhodnutí o výběru strategie
 
 

Pro pokročilé

Jak jsem již uvedla v úvodu, SWOT analýza je subjektivní metodou, tzn. že výsledek rozhodnutí není podložen „tvrdými“ daty, které se dají změřit. Pro ty z vás, kteří  by chtěli využít některé z kvantitativních metod, uvádím jejich výčet.

 • Portfolio matice BCG (Bostonská matice)
 • Životní cyklus výrobku
 • GE matice
 • Zkušenostní křivka
 • Analýza konkurenční výhody
 • Analýza strategických skupin
 
 
 • GAP analýza
 • Model Petra Druckera
 • Souřadnicové sítě
 • ABC analýza
 • Benchmarking
 
 
 
 
 

 

Shrnutí

Postup při SWOT analýze
 • Vyberte položky analýzy na základě zpracování informací z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí
 • Každé položce přiřaďte hodnotu na základě spokojenosti
 • Každé položce přisuďte váhu, kterou má mezi ostatními položkami daného kvadrantu
 • Vyznačte nejdůležitější položky všech kvadrantů
 • Zhodnoťte a vyberte jednu ze strategií


Nezapomínejte na to, že SWOT analýza je subjektivní metodou.

 
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 3.4.2014
Interní a externí odkazy, adresa stránek, popisy obrázků, nadpisy
21. 11. 2017, SEO
Jako SEO-Ariadna proveďte návštěvníky svého webu zlatou nití odkazů, pomozte jim přehlednými url a strukturovanými obsahy. Vyhledávači přátelsky nasaďte brýle k přečtení vložených obrázků a odměnou vám budiž obří návštěvnost vašich stránek.
Struktura, věk a rychlost načítání stránek
7. 11. 2017, SEO
Staňte se autoritou mezi weby ve svém oboru! Optimalizace pro vyhledávače? Podívejte se, jak neztratit návštěvníka v labyrintu stránek vašeho webu. A zaměříme se na poznání, koho považuje za autoritu vyhledávač.
Onpage faktory, epizoda druhá - Titulek a description
25. 10. 2017, SEO
Meta data jsou dalším sexy online faktorem, které vyhledávače berou v potaz při umísťování vaší stránky ve vyhledávání. Ne, nejste slepí - v textu je neuvidíte, zato je najdete ve zdrojovém kódu stránky.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: