Marketingový restart malých a středních firem
Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak s údaji nakládáme.

OBJEDNEJTE SI
RUBRIKY
Content E-mailing Facebook Linkedin Marketing Marketingový plán No name Online Osobní prodej Public relations SEO Šablony Školení
ŠABLONA MARKETINGOVÉHO PLÁNU K MÁNÍ
Kompletní návod na tvorbu marketingové komunikace pro vaše podnikání. Na 12 měsíců dopředu. 7 kroková šablona včetně pracovního manuálu. Nikoliv bez práce. Ale zcela určitě za babku.
zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím    se shromažďováním,    uchováním a    zpracováním   osobních   údajů   obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27,  636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Příležitost nebo hrozba? SWOT analýza.

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část. Nyní je čas na porovnání získaných dat, čímž vygenerujete možné strategie a poté vyberete tu optimální.

Na porovnávání dat zvolte SWOT analýzu, která je základní, ale komplexní metodou, jež hodnotí silné a slabé stránky firmy (využijete informace z analýzy vnitřního prostředí) a rovněž příležitosti a hrozby okolí (informace nasbírané z analýzy makroprostředí a mikroprostředí).

SWOT analýza je nejrozšířenější pro její jednoduchost. Nicméně se uvádí, že její přínos pro tvorbu strategických dokumentů není nikterak závratný.  A to zejména proto, že je velmi subjektivní. Nicméně já ji používám ráda, protože dokáže sumarizovat výsledky z vícero analýz dohromady a navíc je použitelná na jakýkoliv „problém“.  A rovněž se domnívám, že ostatní kvantifikované analýzy jsou pro většinu  malých a středních podnikatelů zčásti nedostupné. A to jak tvorba, tak i interpretace dat. Navíc žádná z nich nenahlíží na situaci komplexně, jako je tomu u  SWOT. Více o kvantitativních metodách zjistíte v závěru návodu

Co znamená SWOT

Vnitřní prostředí firmy
 
 
 
Vnější prostředí firmy
S = Strenghts (silné stránky)
 
O = Oportunities (příležitosti)
W = Weaknesses (slabé stránky)
 
T = Threats (hrozby)
 
SWOT analýza, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Zdroj: http://www.filosofie-uspechu.cz/analyza-swot-priklady/swot_analyza/


Vyberte položky analýzy

Analýza SWOT se vlastně skládá ze dvou analýz. Analýzou SW hodnotíte slabé a silné stránky firmy. Analýzou OT hodnotíte příležitosti a hrozby okolí.

Vnitřní prostředí
Při posuzování silných a slabých stránek čerpejte z informací zjištěné analýzou vnitřního prostředí firmy. (fyzické, personální, nehmotné a finanční faktory, jednotlivé nástroje marketingového mixu – produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace)

S = strenghts (silné stránky)

Zde si zaznamenávejte vše, s čím jste vy i zákazníci spokojeni.

W = weaknesses (slabé stránky)

Zde poznamenejte, jaké věci neděláte dobře a ve kterých je konkurence lepší.

 

Vnější prostředí


Při posuzování příležitostí a hrozeb okolí čerpejte z dat zjištěných analýzou makroprostředí (faktory ekonomické, právní a politické, technologické, kulturní  a sociální, demografické) a mikroprostředí (trh, zákazníci, konkurence, dodavatelé, odběratelé, veřejnost).

O = oportunities (příležitosti)

Zde zaznamenávejte ty skutečnosti z okolního prostředí, které mohou firmě přinést úspěch (větší poptávku, lépe uspokojit zákazníky, zlepšit povědomí…).

T = threats (hrozby)

Zde se zaměřte na okolnosti z vnějšího prostředí, které mohou firmu či zákazníky poškodit.

 
 

Stanovnte hodnotu a váhu položek

  • Jednotlivým položkám analýzy přiřaďte hodnoty od 1 – 5. Hodnota 5 znamená největší spokojenost a  hodnota 1 nejmenší spokojenost. 
  • Pokročilejší z vás mohou ještě přidat  hodnocení každé položky v rámci daného kvadrantu. Přiřaďte tedy každé položce váhu důležitosti v daném kvadrantu. Já ji stanovuji v % a součet všech položek musí dát vždy 100%.
  • Nyní vyhodnoťte jednotlivé položky všech kvadrantů. 
  • Vyberte silné stránky, se kterými jste nejvíce spokojeni  a kterým přisuzujete v rámci daného kvadrantu nejvyšší váhu.
  • Vyberte slabé stránky, se kterými jste nejvíce nespokojeni a kterým přisuzujte nejvyšší váhu.
  • Totéž udělejte z příležitostmi a hrozbami.

 

Definujte strategii

Nejhorší je za vámi. Nyní vyhodnoťte, které kvadranty si zasluhují nejvíce pozornosti. Vyberte ty, které mají největší potenciál a rozhodněte se pro jednu z následujících strategií.  Nezapomeňte, že SWOT analýza je subjektivní! Jedno správné rozhodnutí neexistuje. Berte v potaz všechny faktory včetně názoru ostatních kolegů či managementu.

SWOT analýza, Jana Eckhardtová, Malá marketingová
 
Zdroj: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/SWOT_anal%C3%BDza


Typy strategií

SO (maxi-maxi) strategie 
Snaží se využít, co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala nastalé příležitosti.
 
 

 
ST (maxi-mini) strategie 
Využívá silných stránek k eliminaci hrozeb.
 
 
WO (mini-maxi) strategie 
Zaměřuje se na překonání slabých stránek tak, aby bylo možno využít nastalé příležitosti.
 

 
WT (mini-mini) strategie 
Řeší nepříznivé dopady a zaměřuje se na minimalizaci negativních efektů.
 
 

 

Zkuste si to

Firma KVĚTINKA je malé květinářství v centru městečka Malá Lhotka. Na základě zjištěných informací z analýzy makroprostředí (ekonomické, politické, právní, sociální a demografické faktory), mikroprostředí (zákazníci, konkurence, dodavatelé, veřejnost) a z analýzy vnitřního prostředí (fyzické, personální, finanční faktory a marketingový mix) majitelka KVĚTINKY porovnává a hodnotí důležitost získaných dat. Postupuje následovně:


1. Výběr položek analýzy
2. Hodnocení položek
3. Rozhodnutí o výběru strategie
 
 

Pro pokročilé

Jak jsem již uvedla v úvodu, SWOT analýza je subjektivní metodou, tzn. že výsledek rozhodnutí není podložen „tvrdými“ daty, které se dají změřit. Pro ty z vás, kteří  by chtěli využít některé z kvantitativních metod, uvádím jejich výčet.

 • Portfolio matice BCG (Bostonská matice)
 • Životní cyklus výrobku
 • GE matice
 • Zkušenostní křivka
 • Analýza konkurenční výhody
 • Analýza strategických skupin
 
 
 • GAP analýza
 • Model Petra Druckera
 • Souřadnicové sítě
 • ABC analýza
 • Benchmarking
 
 
 
 
 

 

Shrnutí

Postup při SWOT analýze
 • Vyberte položky analýzy na základě zpracování informací z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí
 • Každé položce přiřaďte hodnotu na základě spokojenosti
 • Každé položce přisuďte váhu, kterou má mezi ostatními položkami daného kvadrantu
 • Vyznačte nejdůležitější položky všech kvadrantů
 • Zhodnoťte a vyberte jednu ze strategií


Nezapomínejte na to, že SWOT analýza je subjektivní metodou.

 
 
 
Autor článku: Jana Eckhardtová
Datum: 3.4.2014
Linkbuilding. Evidence zpětných odkazů v Collabimu
7. 6. 2018, SEO
Milionkrát lepší než list papíru, tisíckrát lepší než excelovská tabulka. Představujeme vám collabinovou záložku “Odkazy”. Čím více informací zadáte, tím více za vás pohlídá.
Linkbuilding. Bez plánu ani ránu
7. 6. 2018,
Ruku na srdce, dotahujete své projekty do konce, když jsou vaše cíle jen vzdušnými zámky? Nebo také patříte mezi ty, co bez plánu postaví i zahradní domek, ač trochu našišato?
Linkbuilding. Podoby zpětných odkazů
11. 4. 2018, SEO
Vybudovat silný odkazový profil není hračka. Chce to čas, chuť a sem tam i trochu peněz. Zpětné odkazy mohou mít mnoho podob. Některé jsou lépe hodnocené, jiné získávají “bodů” méně. Zamyslete se nad vaším koktejlem zpětných odkazů pro kvalitní linkbuilding.
PTEJTE SE
Ptejte se na co chcete.
Odpovím. Ukážu. Poradím. Jak nejlépe umím.
Vložte dotaz: