Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování marketingového poradenstvíškolení a on-line produktů na www.malamarketingova.cz

Provozovatelem a poskytovatelem služeb je Malá marketingová s.r.o., IČO 09566619, se sídlem Traubova 1549/12, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 119617, zastoupená Ing. Janou Šrotířovou, jednatelkou, e-mail jana@malamarketingova.cz,  (dále jen „poskytovatel“)

I. Pojmy

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb marketingového poradenství klientům, právní vztahy při pořádání kurzů a při prodeji on-line produktů, které poskytovatel nabízí na www.malamarketingova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatel je plátcem DPH.
4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatele.
6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatel opraví na základě e-mailové komunikace.
7) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi marketingové poradenství, zajistit klientovi účast na kurzu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. Marketingové poradenství

1) Marketingové poradenství lze u poskytovatele objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
3) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.
4) Při marketingovém poradenství poskytovatel neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatel poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatel cíleně navrhuje takové strategie, které povedou k maximálnímu odlišení klienta na trhu, nikoliv kopírování konkurenčních postupů. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelem dohodnout.
5) Marketingové poradenství je provozováno poskytovatelem osobně, prostřednictvím skype nebo telefonicky s tím, že klientovi zavolá poskytovatel. Osobní konzultace probíhají v sídle poskytovatele na adrese Traubova 1549/12, Černá Pole, 602 00 Brno nebo v sídle klienta.
6) Odměna za marketingové poradenství je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatele.
7) Odměna za osobní konzultaci je splatná v hotovosti k rukám poskytovatele po skočení konzultace.
8) Odměna za skype nebo telefonickou konzultaci je splatná pouze předem na základě faktury bankovním převodem.

IV. Školení na míru

1) „Školení na míru“ – se rozumí uzavřený kurz pořádaný pro účastníky v rámci firmy, kdy obsah, termín a délka trvání je stanovena podle individuálních potřeb konkrétního klienta. Obsah firemního školení je vždy předem konzultován, aby kurz plně respektoval potřeby klienta.
2) Objednatelem firemního školení i firemního školení na míru je jedna právnická osoba či OSVČ s tím, že maximální počet účastníků je vždy 12 osob minimální počet účastníků není omezen.
4) Objednávka firemního školení se provádí e-mailem. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, ke kterému školení či přednášce se vztahuje.
5) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
6) Odměna za firemní školení se řídí ceníkem, který je uveden na stránkách poskytovatele a nezahrnuje tisk materiálů pro účastníky, cestovné, pronájem prostor ani zapůjčení techniky vyjma dataprojektoru a videokamery.
7) Odměna je splatná na základě faktury a hradí se v plné výši vždy předem před konáním firemního školení či přednášky.

V. Otevřené kurzy a workshopy

1) Otevřeným kurzem se rozumí jedno nebo vícedenní školení pořádané pro jednotlivé klienty, které poskytovatel nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah kurzu, místo a čas konání kurzu a výše kurzovného.
2) Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatele www.malamarketingova.cz. Po přihlášení odešle poskytovatel zájemci email, který bude obsahovat tyto obchodní podmínky, místo a čas konání kurzu a platební údaje potřebné pro uhrazení kurzovného.
3) Kurzovné musí být uhrazeno vždy nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno. Kurzovné je splatné na základě výzvy k platbě, fakturu poskytovatel vystaví do 3 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na jeho účet.
4) Smlouva mezi poskytovatelem a klientem, resp. zájemcem o kurz, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatele.
5) Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta se zaplacené kurzovné nevrací. Zaplacené kurzovné je možné převést na náhradníka nebo využít jiných kurzů nebo dalších služeb poskytovatele.
6) Poskytovatel pořádá kurz pouze v případě účasti minimálně 4 klientů, není-li v popisu kurzu uvedeno jinak.
7) Poskytovatel si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.
8) V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatel vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný kurz, a to dle volby klienta.
9) V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatel neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.
10) Poskytovatel má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.

VI. On-line produkty – ebook

1) On-line produktem se rozumí e-kniha.
2) E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.malamarketingova.cz a je poskytována ve formátu .pdf, .mobi a .epub.
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele www.malamarketingova.cz.
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatele.
6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelem a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy,, je nutné informovat poskytovatele na email jana@malamarketingova.cz.
9) V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail poskytovatele jana@malamarketingova.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.

VII. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatele

1) On-line produkty prodávané na www.malamarketingova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Kurzy pořádané poskytovatelem jsou součástí jeho know-how, které si poskytovatel chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VIII. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelem, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.malamarketingova.cz objednat on-line produkt nebo otevřený kurz.
3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelem archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovateli.
  • právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatel vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 2. 1. 2017