Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování marketingového poradenstvíškolení a on-line produktů na www.malamarketingova.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Ing. Jana Eckhardtová, IČ:  01092715, se sídlem  Krásného 57, Brno 636 00, e-mail jana@malamarketingova.cz,  (dále jen „poskytovatelka“)

I. Pojmy

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb marketingového poradenství klientům, právní vztahy při pořádání kurzů a při prodeji on-line produktů, které poskytovatel nabízí na www.malamarketingova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatelka je plátcem DPH.
4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.
6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.
7) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi marketingové poradenství, zajistit klientovi účast na kurzu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. Marketingové poradenství

1) Marketingové poradenství lze u poskytovatelky objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.
4) Při marketingovém poradenství poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatelka cíleně navrhuje takové strategie, které povedou k maximálnímu odlišení klienta na trhu, nikoliv kopírování konkurenčních postupů. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.
5) Marketingové poradenství je provozováno poskytovatelkou osobně, prostřednictvím skype nebo telefonicky s tím, že klientovi zavolá poskytovatelka. Osobní konzultace probíhají v sídle poskytovatelky na adrese Souběžná 27, 636 00 Brno nebo v sídle klienta.
6) Odměna za marketingové poradenství je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
7) Odměna za osobní konzultaci je splatná v hotovosti k rukám poskytovatelky po skočení konzultace.
8) Odměna za skype nebo telefonickou konzultaci je splatná pouze předem na základě faktury bankovním převodem.

IV. Školení na míru

1) „Školení na míru“ – se rozumí uzavřený kurz pořádaný pro účastníky v rámci firmy, kdy obsah, termín a délka trvání je stanovena podle individuálních potřeb konkrétního klienta. Obsah firemního školení je vždy předem konzultován, aby kurz plně respektoval potřeby klienta.
2) Objednatelem firemního školení i firemního školení na míru je jedna právnická osoba či OSVČ s tím, že maximální počet účastníků je vždy 12 osob minimální počet účastníků není omezen.
4) Objednávka firemního školení se provádí e-mailem. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, ke kterému školení či přednášce se vztahuje.
5) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Odměna za firemní školení se řídí ceníkem, který je uveden na stránkách poskytovatelky a nezahrnuje tisk materiálů pro účastníky, cestovné, pronájem prostor ani zapůjčení techniky vyjma dataprojektoru a videokamery.
7) Odměna je splatná na základě faktury a hradí se v plné výši vždy předem před konáním firemního školení či přednášky.

V. Otevřené kurzy a workshopy

1) Otevřeným kurzem se rozumí jedno nebo vícedenní školení pořádané pro jednotlivé klienty, které poskytovatelka nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah kurzu, místo a čas konání kurzu a výše kurzovného.
2) Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatelky www.malamarketingova.cz. Po přihlášení odešle poskytovatelka zájemci email, který bude obsahovat tyto obchodní podmínky, místo a čas konání kurzu a platební údaje potřebné pro uhrazení kurzovného.
3) Kurzovné musí být uhrazeno vždy nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno. Kurzovné je splatné na základě výzvy k platbě, fakturu poskytovatelka vystaví do 3 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na její účet.
4) Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o kurz, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.
5) Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta se zaplacené kurzovné nevrací. Zaplacené kurzovné je možné převést na náhradníka nebo využít jiných kurzů nebo dalších služeb poskytovatelky.
6) Poskytovatelka pořádá kurz pouze v případě účasti minimálně 4 klientů, není-li v popisu kurzu uvedeno jinak.
7) Poskytovatelka si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.
8) V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný kurz, a to dle volby klienta.
9) V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.
10) Poskytovatelka má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.

VI. On-line produkty – ebook

1) On-line produktem se rozumí e-kniha.
2) E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.malamarketingova.cz a je poskytována ve formátu .pdf, .mobi a .epub.
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky www.malamarketingova.cz.
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy,, je nutné informovat poskytovatelku na email jana@malamarketingova.cz.
9) V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail poskytovatelky jana@malamarketingova.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatelka vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.

VII. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produkty prodávané na www.malamarketingova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Kurzy pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VIII. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.malamarketingova.cz objednat on-line produkt nebo otevřený kurz.
3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce
  • právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 2. 1. 2017