Příležitost nebo hrozba? SWOT analýza

SWOT analýza, základní, ale komplexní metoda, jež hodnotí silné a slabé stránky firmy (využijete informace z analýzy vnitřního prostředí) a rovněž příležitosti a hrozby okolí (informace nasbírané z analýzy makroprostředí a mikroprostředí).

SWOT analýza je nejrozšířenější pro její jednoduchost. Nicméně se uvádí, že její přínos pro tvorbu strategických dokumentů není nikterak závratný.  A to zejména proto, že je velmi subjektivní. Nicméně já ji používám ráda, protože dokáže sumarizovat výsledky z vícero analýz dohromady a navíc je použitelná na jakýkoliv „problém“.  A rovněž se domnívám, že ostatní kvantifikované analýzy jsou pro většinu malých a středních podnikatelů zčásti nedostupné. A to jak tvorba, tak i interpretace dat. Navíc žádná z nich nenahlíží na situaci komplexně, jako je tomu u  SWOT. Více o kvantitativních metodách zjistíte v závěru návodu

Co znamená SWOT

 

Vnitřní prostředí firmy

 • S = Strenghts (silné stránky)
 • W = Weaknesses (slabé stránky)

Vnější prostředí firmy

 • O = Oportunities (příležitosti)
 • T = Threats (hrozby)

 

Vyberte položky  SWOT analýzy

Analýza SWOT se vlastně skládá ze dvou analýz. Analýzou SW hodnotíte slabé a silné stránky firmy. Analýzou OT hodnotíte příležitosti a hrozby okolí.

Vnitřní prostředí

Při posuzování silných a slabých stránek čerpejte z informací zjištěné analýzou vnitřního prostředí firmy. (fyzické, personální, nehmotné a finanční faktory, jednotlivé nástroje marketingového mixu – produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace).

S = strenghts (silné stránky)

 • Zde si zaznamenejte vše, s čím jste vy i zákazníci spokojeni.

W = weaknesses (slabé stránky)

 • Zde poznamenejte, jaké věci neděláte dobře a ve kterých je konkurence lepší.

Vnější prostředí

Při posuzování příležitostí a hrozeb okolí čerpejte z dat zjištěných analýzou makroprostředí (faktory ekonomické, právní a politické, technologické, kulturní  a sociální, demografické) a mikroprostředí (trh, zákazníci, konkurence, dodavatelé, odběratelé, veřejnost).

O = oportunities (příležitosti)

 • Zde zaznamenávejte ty skutečnosti z okolního prostředí, které mohou firmě přinést úspěch (větší poptávku, lépe uspokojit zákazníky, zlepšit povědomí…).

T = threats (hrozby)

 • Zde se zaměřte na okolnosti z vnějšího prostředí, které mohou firmu či zákazníky poškodit.

Stanovte hodnotu a váhu položek

 • Jednotlivým položkám analýzy přiřaďte hodnoty od 1 – 5. Hodnota 5 znamená největší spokojenost a  hodnota 1 nejmenší spokojenost.
 • Pokročilejší z vás mohou ještě přidat  hodnocení každé položky v rámci daného kvadrantu. Přiřaďte tedy každé položce váhu důležitosti v daném kvadrantu. Já ji stanovuji v % a součet všech položek musí dát vždy 100%.
 • Nyní vyhodnoťte jednotlivé položky všech kvadrantů.
 • Vyberte silné stránky, se kterými jste nejvíce spokojeni  a kterým přisuzujete v rámci daného kvadrantu nejvyšší váhu.
 • Vyberte slabé stránky, se kterými jste nejvíce nespokojeni a kterým přisuzujte nejvyšší váhu.
 • Totéž udělejte z příležitostmi a hrozbami.

Definujte strategii

Nejhorší je za vámi. Nyní vyhodnoťte, které kvadranty si zasluhují nejvíce pozornosti. Vyberte ty, které mají největší potenciál a rozhodněte se pro jednu z následujících strategií.  Nezapomeňte, že SWOT analýza je subjektivní! Jedno správné rozhodnutí neexistuje. Berte v potaz všechny faktory včetně názoru ostatních kolegů či managementu.

Typy strategií

SO (maxi-maxi) strategie

 • Snaží se využít, co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala nastalé příležitosti.

ST (maxi-mini) strategie

 • Využívá silných stránek k eliminaci hrozeb.

WO (mini-maxi) strategie

 • Zaměřuje se na překonání slabých stránek tak, aby bylo možno využít nastalé příležitosti.

WT (mini-mini) strategie

 • Řeší nepříznivé dopady a zaměřuje se na minimalizaci negativních efektů.

Zkuste si to

Firma KVĚTINKA je malé květinářství v centru městečka Malá Lhotka. Na základě zjištěných informací z analýzy makroprostředí (ekonomické, politické, právní, sociální a demografické faktory), mikroprostředí (zákazníci, konkurence, dodavatelé, veřejnost) a z analýzy vnitřního prostředí (fyzické, personální, finanční faktory a marketingový mix) majitelka KVĚTINKY porovnává a hodnotí důležitost získaných dat. Postupuje následovně:

 1. Výběr položek analýzy
 2. Hodnocení položek
 3. Rozhodnutí o výběru strategie

Pro pokročilé

Jak jsem již uvedla v úvodu, SWOT analýza je subjektivní metodou, tzn. že výsledek rozhodnutí není podložen „tvrdými“ daty, které se dají změřit. Pro ty z vás, kteří  by chtěli využít některé z kvantitativních metod, uvádím jejich výčet.

 • Portfolio matice BCG (Bostonská matice)
 • Životní cyklus výrobku
 • GE matice
 • Zkušenostní křivka
 • Analýza konkurenční výhody
 • Analýza strategických skupin
 • GAP analýza
 • Model Petra Druckera
 • Souřadnicové sítě
 • ABC analýza
 • Benchmarking

Shrnutí

Postup při SWOT analýze

 • Vyberte položky analýzy na základě zpracování informací z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí
 • Každé položce přiřaďte hodnotu na základě spokojenosti
 • Každé položce přisuďte váhu, kterou má mezi ostatními položkami daného kvadrantu
 • Vyznačte nejdůležitější položky všech kvadrantů
 • Zhodnoťte a vyberte jednu ze strategií

Nezapomínejte na to, že SWOT analýza je subjektivní metodou.

 

Jana Eckhardtová

3. 4. 2014

Logo Malá marketingová

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie

Jak pracovat s databází kontaktů krok za krokem - Máte databázi kontaktů, ale nevyužíváte ji? Odhalte její potenciál, proměňte ji ve strategický nástroj a uvidíte rozdíl. přečíst článek
marketingový plán Příští rok TO zvedneme o 100 %, pánové! A víte jak? - Strategii a cíle umíme vymyslet lusknutím prstu. Klidně i několik za den. Ale cíle dosáhnout, to už chce panečku odvahu.… přečíst článek
Marketingový plán - Malá marketingová Minimalistický marketingový plán - Původní marketingový plán v jeho minimalistické verzi. Protože chápu, že ne všichni z vás mají chuť a čas na podrobné… přečíst článek
Akční marketingový plán - Malá marketingová Akční marketingový plán - Musím vám zatleskat, protože jste zpracovali téměř vše, co má správný marketingový plán vaší firmy obsahovat. Všechny ty otravné výzkumy… přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.